LATVIJAS LIFE PROJEKTU SASNIEGUMI 2020. GADĀ

 

Jau pēc pāris dienām sagaidīsim Jauno gadu, taču pirms svinībām, ir vērts atskatīties uz aizvadītajā gadā paveikto. Lai gan šis gads ir bijis sarežģījumu un pārbaudījumu pilns, Latvija ir spērusi vēl vienu soli pretī klimata pārmaiņu mazināšanai un vides aizsardzībai. Latvijā šobrīd tiek īstenoti 14 LIFE projekti, kuri ar dažādām aktivitātēm atjauno, aizsargā un uzlabo vidi, kurā dzīvojam. Šie projekti tiek realizēti ar Eiropas Komisijas LIFE programmas finansiālo atbalstu. 

 

 

KĀDI IR PROJEKTU SASNIEGUMI 2020. GADĀ?

 

1. Projekts CAP LIFE LAT veicina sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un īstenotājiem. 2020. gada laikā, projekta ietvaros tika noorganizētas 2 ikgadējās LIFE Info dienas – gan klātienē, gan attālināti. Tāpat, tika noorganizēti 10 specializēti apmācību semināri un sniegtas vairāk nekā 300 padziļinātas konsultācijas par LIFE programmu. Tā rezultātā no Latvijas šī gada uzsaukumā tika iesniegts rekordliels projektu skaits – Eiropas Komisija saņēma 76 iesniegumus, kuros piedalās partneri no Latvijas. Salīdzinoši, pagājušajā gadā tika iesniegti 37 projekti ar Latvijas organizācijām.

 

2. GrassLIFE projekts strādā pie vērtīgo zālāju atjaunošanas un tā redzamākā sastāvdaļa noteikti ir projekta fotogēniskais mobilais ganāmpulks. Projekta mobilais ganāmpulks šogad apciemoja 28 vietas, noganot 261 ha valstij, pašvaldībai un privātajiem zemju īpašniekiem piederošus bioloģiski vērtīgos zālājus. 2020. gada laikā, projekta ietvaros biotopu atjaunošana notika apmēram 499 hektāru lielā platībā. Tika izmēģinātas dažādas inovatīvas zālāju apsaimniekošanas metodes. Papildus, projekta ietvaros tika īstenotas dažādas informatīvās kampaņas. GrassLIFE deva iespēju ikvienam palūkoties uz pļavām kā uz īpašiem notikumiem – klausīties grupas “Pļavas putni” koncertu, skatīties izrādi “Mobilais ganāmpulks”, iepazīt kukaiņus mīlas festivālā “Nerātnais kukainītis”. Savukārt rudenī lielu atsaucību guva akcija “Iesēj savu kvadrātmetru!” – savā zemē pļavas sēklas vēlējās iesēt vairāk nekā 1800 cilvēki visā Latvijā.

 

3. Vai zinājāt, ka Latvija ir valsts ar Eiropas Savienībā otro lielāko lauksaimniecības siltumnīcefekta gāzu emisiju īpatsvaru? Projekts Craft LIFE strādā pie 3 inovatīvu lauksaimniecības metožu pārbaudīšanas un demonstrēšanas, lai nākotnē Latvijas SEG emisiju īpatsvars saruktu. Šī gada laikā, projekta ietvaros tika instalēta pirmā kontrolētās drenāžas sistēma vienā no projekta demonstrējumu saimniecībām. Tā ir viena no metodēm, kas tiek izmēģināta projekta ietvaros. Tāpat, šogad tika iegūta pirmā raža no tiešajā sējā apstrādātajiem laukiem. Pēc sējas novākšanas tika secināts, ka iegūtā raža ir tik pat liela kā tā, ko iegūst no tradicionālā veidā apsētiem laukiem! Papildus šīm aktivitātēm, projekts 2020. gadā pārbaudīja bio-ogles iestrādes tehnoloģiju rūpnieciskos apmēros.

 

4. Projekts Alina LIFE strādā pie inovatīvas krāsu un pārklājumu receptes, kura būs videi un cilvēkiem nekaitīga, un aizstās nedrošas krāsu un pārklājumu sastāvdaļas ar drošu, ilgtspējīgu un jaunu materiālu. 2020.gada laikā, projekts ir noslēdzis sadarbības līgumus ar galvenajiem Eiropas krāsu industrijas līderiem par jaunu krāsu receptūru izstrādi. Līgumi paredz, ka jaunizveidotāts krāsu receptūras būs brīvi pieejamas citiem mazajiem un vidējiem krāsu industrijas uzņēmumiem Eiropā. Jāatzīmē, ka jebkuram interesentam būs iespēja izsekot gan krāsu ķīmiskajam sastāvam gan izejvielu piegādātāju ķēdēm. Visas jaunās krāsas būs ar Eiropas ekosertifikātu. Tāpat, sadarbībā ar industrijas līderiem jau ir izveidotas pirmās 4 videi un cilvēkiem draudzīgās krāsu formulācijas.

 

5. Latvija ir bagāta ar ļoti vērtīgiem piekrastes biotopiem un ir svarīgi veikt pasākumus, lai pasargātu šos biotopus no negatīvās antropogēnās slodzes un dažādu invazīvo sugu izplatības. Šo darbu ir uzņēmies projekts LIFE CoHaBit, kura ietvaros tiek strādāts pie dabas parka “Piejūra” biotopu atjaunošanas. Šogad projekta ietvaros ir izstrādāts un apstiprināts dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāns, kas būs spēkā nākamos 12 gadus. Projektā noslēgušies arī praktiskie biotopu kopšanas darbi. Šī gada rudenī Carnikavā kur viena no centra funkcijām ir tieši sabiedrības informēšana – gan par projektā paveikto un izstrādāto, gan kopumā sniegt informāciju par dabas parku “Piejūra”.

 

6. Projekts LIFE AQPOM nodrošina Mazā ērgļa aizsardzību Latvijā. Šī gada laikā projekta ietvaros atrastas 117 mazā ērgļa ligzdas un uzbūvētas 19 mākslīgās ligzdas. Līdz šī gada rudenim projekta ietvaros tika iesniegti 420 mikroliegumu pieteikumi ligzdošanas vietu aizsardzībai, un līdz šim apstiprināti 333 pieteikumi ar kopējo mikroliegumu platību 2458.47 ha. Tāpat, tika turpināts darbs pie mazo ērgļu barošanās vietu atjaunošanas dabas parkā “Kuja” un dabas lieguma “Lubāna mitrājs” Grīvu salā. Lubāna mitrājā atjaunotajās teritorijās tiek noslēgta ganību sezona, ganību dzīvniekus no palienes izvedot uz ziemas mītni.

 

7. Projekta LIFE OrgBalt mērķis ir inovatīvu klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana. Tas tiks darīts izmantojot dažādas inovatīvas metodes apsaimniekojot gan meža zemes, gan auglīgas organiskās lauksaimniecības zemes. Šogad projekta ietvaros ierīkotas vairāk kā 30 references vietas siltumnīcefekta gāzu emisiju un vides parametru mērījumu veikšanai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Noticis aktīvs darbs pie projektā izvēlēto klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrāciju teritoriju ierīkošanas Latvijā un Somijā, kā arī metodiska siltumnīcefekta gāzu emisiju un vides parametru mērījumu izpildes kalibrācija Baltijas valstīs.

 

8. LIFE Fit for REACH ir starptautisks projekts, kurš palīdz trīs Baltijas valstu uzņēmumiem uzlabot ķīmisko vielu pārvaldību un savlaicīgi ieviest Eiropas Savienības REACH regulas prasības. 2020. Gadā, projekta partneri turpināja informēt un apmācīt uzņēmumus Latvijā par iespēju samazināt bīstamo vielu emisiju vidē, aizvietot bīstamās vielas, ko lieto savā ikdienas darbā, ar mazāk kaitīgām alternatīvām. Paralēli tam notika bīstamo vielu aizvietošanas aktivitātes sadarbības uzņēmumos, kas vairumā gadījumu tuvojas noslēgumam.

 

9. LIFE AskREACH projektā šis gads ir bijis aktivitātēm bagāts. Kopš septembra sākuma Latvijā pieejama jaunā bezmaksas lietotne Scan4Chem. Tā palīdzēs ikvienam pircējam uzzināt, vai viņa izvēlētājās precēs ir īpaši bīstamās vielas, jo ar Scan4Chem ikviens pircējs var ērti nosūtīt ziņu preces tirgotājam vai ražotājam, pieprasot informāciju par bīstamām ķimikālijām viņu izstrādājumos.

 

10. Šogad Latvijā ir uzsākts pirmais integrētais LIFE projekts – LIFE GoodWater IP. Projekta mērķis ir astoņu gadu garumā uzlabot 9 riska ūdensobjektu stāvokli. Šogad projekta ietvaros pirmo reizi Latvijā ir nokartētas 2 upes – Aģe un Mergupe ar pietekām, respektīvi, tās ir apsekotās visā to garumā, piefiksējot visus šķēršļus (tostarp bebru dambjus) un upju posmus, kuros būs jāveic atjaunošanas darbi, lai uzlabotu migrējošo zivju iespējas tur nārstot. Tāpat, sagatavota arī grantu programma ar iespēju nākamgad pieteikt mazus projektus ūdeņu apsaimniekošanas jomā.

 

11. LIFE PHIPP projekta ietvaros Cēsīs tiek izmēģinātas jaunas tehnoloģijas ar kuru palīdzību pārstrādāt nekvalitatīvo makulatūru. Projekta 2020. gada nozīmīgākais notikums ir visu iekārtu piegāde, kas tiks savienotas vienotā ražošanas līnijā 2021. gada sākumā. Papildus, projekts ir kļuvis redzamāks plašākai publikai ar sociālo mediju reklāmas aktivizēšanu un atjaunošanu. Līdz ar tehnoloģijas pārneses plāna izstrādi, projekts ir uzsācis sarunas ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

 

12. Šogad ir noslēgusies projekta LIFE EcosystemServices īstenošana. Projekta ietvaros pirmo reizi Latvijas piekrastē, Saulkrastos un Jaunķemeros tika veikta Latvijas situācijai unikāla dabas vērtību apzināšana un novērtēšana pēc ekosistēmu pakalpojumu pieejas. Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas procesā ir noteikts ekosistēmu pakalpojumu klāsts un kvalitāte, ko nodrošina Latvijai raksturīgas piekrastes ekosistēmas – galvenokārt piekrastes meži un kāpas. Ir aprēķināta arī šo pakalpojumu vērtība monetārā izteiksmē. Izstrādātās metodikas un iegūtie rezultāti ir ietverti Rekomendācijas ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai teritoriju plānošanā un RĪKKOPA ekosistēmu pakalpojumu pieejas integrēšanai plānošanas procesos. Šie materiāli ir praktisks palīgs teritoriju plānotājiem, lai pieņemtu zināšanās un datos balstītus teritoriju attīstības risinājumus, kas ir līdzsvarā ar dabas, sociālajām un ekonomiskajām vajadzībām.

 

13. Projekts LIFE Peat Restore tika uzsākts 2016. gadā, lai atjaunotu degradētus purvus, tādējādi palielinot arī to spēju piesaistīt oglekli. 2020. gada laikā, projekta ietvaros sagatavotas trīs jaunas brošūras par purvu teritorijām – dabas liegumiem “Augstroze” un “Baltezera purvs”, kā arī dabas parku “Engures ezers”. 2020.gada 31.maijā projekta komanda piedalījās Peat Fest festivālā, lai skaidrotu purvu loma klimata regulēšanā, kā arī sniegtu informācija par purvu ekosistēmu atjaunošanas nozīmi klimata pārmaiņu mazināšanā. Tāpat tika sagatavots un publicēts trešais pārskats par projekta monitoringu un dabas liegumā esošā Baltezera purvā uzbūvēti aizsprosti uz meliorācijas grāvjiem.

 

14. Projekts LIFE LOCAL ADAPT strādā pie specifisku pielāgošanās klimata pārmaiņām rādītāju ieviešanu sadarbībā ar projektā iesaistītajām pašvaldībām. Šī gada laikā projekta ietvaros tika publicēta jau septītā ziņu lapa, kā arī uzsāktas diskusijas par projekta pagarināšanu līdz 2021. gada 31. Decembrim.

 

Vairāk par LIFE programmu un LIFE projektiem iespējams uzzināt LIFE atbalsta vienības mājaslapā.

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.