Projekta aktivitātes

Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju
A. SAGATAVOŠANĀS PASĀKUMI
A1 POTENCIĀLĀ KLIENTA UN IEINTERESĒTĀS PUSES PADZIĻINĀTA KVALITATĪVO DATU IZPĒTE Pabeigts

Šajā aktivitātē notika mērķa tirgus dalībnieku izpēte un analīze. Mērķa tirgus sākotnēji ir paredzēts Lielbritānija, Vācija, Somija un Baltijas valstis.
Lai gūtu visaptverošu pārskatu par dabisko šķiedru siltumizolācijas materiālu tirgu, izpēte tika iedalīta divās kategorijās: 1. – iekšējo datu izpēte, un 2. – apakšuzņēmēja veikta tirgus izpēte.
Izpētes gaitā tika noskaidroti 136 tirgus dalībnieki un veiktas 56 tiešās intervijas. Apkopotā informācija ietver aptaujāto tirgus dalībnieku esošās ražošanas tehnoloģijas, ražošanas mērogu un siltumizolācijas materiālu uzstādīšanas tendences. Tika veikta Lielbritānijas (UK), Vācijas (GER) un Somijas (FIN) ieinteresēto pušu datubāzes izveide un siltumizolācijas materiālu tirgus pārskats katrā minētajā valstī atsevišķi un visā pasaulē kopumā.

Katrā mērķa tirgū tika izveidota ieinteresēto pušu datubāze, iedalot ieinteresētās puses šādās kategorijās:

 1. papīra siltumizolācijas materiālu ražotāji,
 2. kaņepju šķiedras siltumizolācijas materiālu ražotāji,
 3. papīra pārstrādes uzņēmumi,
 4. papīra šķirošanas vietas,
 5. arhitekti – galvenās informācijas sniedzēji par vietējām siltumizolācijas materiālu projektēšanas prasībām un tradīcijām.

Ņemot vērā, ka apakšaktivitāte B.5.1. ietver primāro mērķa tirgu detalizētu izpēti un raksturojumu, to apvienoja lielākā izpētes projektā. Pētījums ietver arī specifiskus datus par Lielbritānijā, Vācijā, Somijā noteiktajām valsts prasībām siltumizolācijas materiāliem.

PADZIĻINĀTA MĒRĶA TIRGUS IZPĒTE

 

A2 VIDES ATĻAUJA PROTOTIPA IZVEIDEI Pabeigts

Dokumentācijas un pieteikuma sagatavošana B kategorijas vides atļaujas iegūšanai jaunās izmēģinājuma ražošanas līnijas darbības uzsākšanai.

Pieteikums sākotnējam vides atļaujas izsniegšanas novērtējumam tika iesniegts Latvijas Republikas Valsts vides dienestam (turpmāk tekstā – VVD). VVD informēja, ka LIFE_PHIPP izmēģinājuma ražošanas līnijai nav nepieciešami tehniskie noteikumi.

SIA „BALTICFLOC” jau ir ieguvusi B kategorijas vides atļauju (celulozes šķiedras pārstrādes līnijai) Nr. VA16IB0001. Pirms jaunās izmēģinājuma ražošanas līnijas darbības uzsākšanas SIA „BALTICFLOC” pēc apakšaktivitātes B.1.4. noslēgšanas jāpiesaka esošās atļaujas grozījumi.

ATĻAUJA B KATEGORIJAS PIESĀRŅOJOŠAI DARBĪBAI 

 

B. ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI
B1 PROTOTIPA (IZMĒĢINĀJUMA RAŽOŠANAS LĪNIJAS) UZSTĀDĪŠANA Pabeigts

B1.1. PROTOTIPA KONFIGURĀCIJAS SHĒMA UN TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Prototipa izmēģinājuma ražošanas līnijas konfigurācijas shēmas izstrāde. Katras iekārtas tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkuma procedūrai.

KONFIGURĀCIJAS SHĒMA 

RAŽOŠANAS PROCESS

 

B1.2. IEPIRKUMA PROCEDŪRA

Izmēģinājuma ražošanas līnijas iekārtu iepirkuma procedūra saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 attiecībā uz ES projektiem un 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 attiecībā uz zaļajiem iepirkumiem.

Šajā aktivitātē ietilpa atklāta publiska iepirkuma procedūra par 14 iekārtu piegādi un uzstādīšanas darbu veikšanu, kurā uzvarēja SIA „ELEKTRO VILKS” ar ko tika noslēgts līgums par turpmāko sadarbību.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOTEIKUMI 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTI

 

B1.3. IEKĀRTU PIEGĀDE

Saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts starp publiskā iepirkuma uzvarētāju SIA „ELEKTRO VILKS” un SIA „BALTICFLOC” ir piegādātas visas 14 iekārtas izmēģinājuma ražošanas līnijai.

RAŽOŠANAS LĪNIJAS IEKĀRTAS

RAŽOŠANAS LĪNIJAS IEKĀRTU FOTOGRĀFIJAS

 

B1.4. PROTOTIPA IZMĒĢINĀJUMA RAŽOŠANAS LĪNIJAS UZSTĀDĪŠANA
Prototipa izmēģinājuma ražošanas līnijas uzstādīšana saskaņā ar konfigurācijas shēmu: aprīkojuma vienību montāža, automatizācijas darbi, aprīkojuma pieslēgumu nodrošināšana, aprīkojuma regulējumu veikšana saskaņā ar tehnoloģiskajiem rasējumiem.

RAŽOŠANAS LĪNIJAS KONFIGURĀCIJAS SHĒMA TELPĀ

RAŽOŠANAS LĪNIJAS MONTĀŽAS FOTOGRĀFIJAS

 

B1.5. TEHNOLOĢIJAS PĀRBAUDE, UZLABOŠANA UN VALIDĀCIJA RŪPNIECISKĀ VIDĒ

Ražošanas procesa pārbaude ietver paša procesa pārbaudi un parauga materiāla ražošanas pārbaudi, kā arī apstrādes parametru regulēšanu vēlamo produkta parametru iegūšanai.

Parauga materiālam veicama pārbaude, noregulējot procesa parametrus līdz tiek iegūtas plānotās termālās un fizikālās īpašības. Galvenie izpildāmie mērķi:

 1. Izmantot pēc iespējas mazāku divkomponentu šķiedru daudzumu, tajā pašā laikā iegūstot paneļu izturību drošai pārvadāšanai un uzstādīšanai.
 2. Izstrādāt receptes un rekomendācijas tehnoloģijas lietotājiem, lai sniegtu zināšanas par papīra kvalitātes pielaidēm un pieļaujamām izejmateriālu atšķirībām.

RAŽOŠANAS LĪNIJAS DOKOMENTĀCIJA

RAŽOŠANAS LĪNIJAS FOTOGRĀFIJAS

RAŽOŠANAS LĪNIJAS TESTĒŠANA

 

B1.6. PROTOTIPA PARAUGA PARTIJAS RAŽOŠANA

Siltumizolācijas paneļu paraugi tiks ražoti un izmantoti kā demonstrācijas produkts.

 

B2 SILTUMIZOLĀCIJAS PANEĻU SERTIFIKĀCIJA Pabeigts

Pēc papīra – kaņepju šķiedras siltumizolācijas materiāla ražošanas procesa beigām notiks materiāla sertifikācija sertificētā laboratorijā.

Pēc rūpnieciskā procesa un siltumizolācijas paneļu paraugu validācijas nekavējoties jāsaņem saskaņotā Eiropas tehniskā novērtējuma (ETN) sertifikāts saskaņā ar EN standartiem. Tā kā šis siltumizolācijas panelis ir jauns materiāls, kas nekad iepriekš nav ražots, pilnu CE marķējumu nevar iegūt.

TEHNISKO ĪPAŠĪBU KOPSAVILKUMS

Testa rezultāts - Siltumvadītspēja

Testa rezultāti - Ugunsreakcijas klase

Testa rezultāti - Skaņas absorbācija

Testa rezultāti - Ūdens tvaika caurlaidība

Testa rezultāti - Gaisa plūsmas pretestība

Testa rezultāti - Saspiešanas spēks

Testa rezultāti - Deformācija pie īpašas slodzes un temperatūras

 

CE MARĶĒJUMS (Eiropas Savienības valstis)

 

B3 PATENTA PIETEIKUMS Pabeigts

Patenta pieteikuma sagatavošana inovatīvajam papīra – kaņepju šķiedras siltumizolācijas materiālam. Šī pieteikuma sagatavošana ir nodota patentu aģentam kā apakšpakalpojuma sniedzējam.

PATENTA PIETEIKUMS

PATENTA PIETEIKUMA APSTIPRINĀJUMS

LATVIJAS PATENTS

 

B4 BIZNESA PLĀNOŠANA Pabeigts

Biznesa plānošana tiek veikta, iekļaujot projekta norises periodu un 5 gadus pēc tā beigām. Biznesa plānošanas procesā ietilps:

 1. Biznesa modeļa, organizācijas īpašumtiesību un partnerattiecību struktūras visaptverošs izklāsts makulatūras un kaņepju šķiedras siltumizolācijas paneļu ražošanas tehnoloģijas laišanai tirgū.
 2. Investīciju analīze un pasākumi, kas vērsti uz tehnoloģijas pilnvērtīgu rūpniecisko un komerciālo izaugsmi; ekonomiskās iespējamības izpēte.
 3. Tirgus un konkurentu analīze, apsverot tehnoloģijas laišanu tirgū.
 4. Mārketinga plāns, izplatīšanas kanāli, komerciālās un biznesa attīstības pasākumi.
 5. Komercializācijas un industrializācijas pasākumi.
 6. Ar turpmākas piekļuves finansējuma avotiem nodrošināšanu saistīti pasākumi.
 7. Fiziska objektu noskaidrošana darbības pilnīgai industrializācijai.

 

B5 TEHNOLOĢIJAS PĀRNESE (R&T) Pabeigts

B5.1. R&T PLĀNOŠANA

Tiek izstrādāts tehnoloģijas pārneses plāns, kas ietver:

 1. Detalizētu primāro mērķa tirgu izpēti un raksturojumu.
 2. Mārketinga pasākumus.
 3. Tehnoloģijas licences monetizācijas stratēģiju.
 4. Stratēģiskos nozares partnerus.
 5. Siltumizolācijas paneļu ražošanas tehnoloģijas nodošanu lietošanai citās nozarēs un citu būvmateriālu ražošanā.
 6. Ekonomiskā pamatojuma izstrādi tehnoloģijas licencēšanai.
 7. Darba uzdevuma noteikšanu R&T komandai.
 8. R&T stratēģiju pēc projekta norises beigām, tostarp attiecībā uz finansējuma avotiem.

RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS PĀRNESES PLĀNS

 

B5.2. SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA DEMONSTRĀCIJA DZĪVOJAMĀS MĀJĀS

Siltumizolācijas materiāls tiks uzstādīts kopumā 8 demonstrāciju mājām – 2 mājas katrā no mērķa tirgus valstīm Latvijā, Somijā, Lielbritānijā un Vācijā, lai demonstrētu materiāla īpašības un veiktspēju.

DEMONSTRĀCIJAS ĒKU NR. 1

DEMONSTRĀCIJAS ĒKU NR. 2

DEMONSTRĀCIJAS ĒKU FOTOGRĀFIJAS

 

B5.3. PĀRRUNAS UN TIEŠA KOMUNIKĀCIJA AR NOZARES TIRGUS DALĪBNIEKIEM

Lai pievērstu uzmanību jaunajai tehnoloģijai un siltumizolācijas materiāliem, un lai sekmētu to tirdzniecību, nepieciešams piedalīties nozares izstādēs un skatēs. Tehnoloģijas pārneses vadītājs īsteno saziņu, pārrunas un tikšanās ar potenciālajiem biznesa partneriem un licences turētājiem.

 

C. PROJEKTA PASĀKUMU IETEKMES UZRAUDZĪBA
C1 SOCIĀLEKONOMISKĀS IETEKMES NOVĒRTĒJUMS UN PROJEKTA VIDES IEGUVUMU SALĪDZINĀJUMS Pabeigts

C1.1. PROJEKTA PASĀKUMU SOCIĀLEKONOMISKĀS IETEKMES UZ VIETĒJO EKONOMIKU UN IEDZĪVOTĀJIEM NOVĒRTĒJUMS

Projekta noslēgumā tiks veikts sociālekonomisks novērtējums (S-LCA), apkopojot projekta laikā iegūtos datus un rezultātus.

S-LCA NOVĒRTĒJUMS

 

C1.2. PILNS PAPĪRA - KAŅEPJU ŠĶIEDRAS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA DZĪVES CIKLA NOVĒRTĒJUMS (LCA)

Pilnīgas pārredzamības un izsekojamības nodrošināšanai tiks veikts pilns papīra-kaņepju šķiedras siltumizolācijas materiāla dzīves cikla novērtējums (LCA) saskaņā ar LCA standartu ISO 14040.

LCA NOVĒRTĒJUMS

 

C2 PROJEKTA RĀDĪTĀJU UZRAUDZĪBA Pabeigts

Visā projekta ieviešanas laikā tiek veikta nepārtraukta projekta rādītāju uzraudzība to sasniegšanai. Ir noteiktas trīs indikatoru grupas:

 • Tehniskie rādītāji, kas iekļauj dažādus rādītājus no ražošanas.
 • Sabiedrības informētības un informācijas izplatīšanas rādītāji.
 • Ekonomiskie rādītāji.

Šos rādītājus uzrauga projekta komanda, lai pārliecinātos, ka projekta mērķi tiek sasniegti.

PROJEKTA IZPILDES UZRAUDZĪBAS METOLOĢIJA

 

D. SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBAS PALIELINĀŠANA UN REZULTĀTU IZPLATĪŠANA
D1 PLAŠAS SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS UN IZPRATNES VEICINĀŠANAS PASĀKUMI Pabeigts

D1.1. VISPĀRĪGIE IZPLATĪŠANAS PASĀKUMI

Vispārīgajos izplatīšanas pasākumos ietilpst:

 1. Projekta tīmekļa vietnes izveide,  BALTICFLOC/LIFE_PHIPP.LV 
 2. Ziņojumu dēļu izveide,  ZIŅOJUMA DĒLIS (nr.1)  /  ZIŅOJUMA DĒLIS (nr.2)
 3. Projekta pārskata sagatavošana plašai sabiedrībai,  ZIŅOJUMA PĀRSKATS

 

D1.2. DALĪBA „LIFE” TĪKLOŠANĀS PASĀKUMOS

Dalības „LIFE” tīklošanās pasākumos mērķis ir sadarboties ar citiem „LIFE” projektiem, kā arī izplatīt informāciju par projekta ietvaros īstenotajiem pasākumiem un to rezultātiem „LIFE” kopienā. Dalība šādos pasākumos ļauj gūt labumu no sadarbības ar citiem projektiem, kuriem ir līdzīgi mērķi vai projektu tēmas, ar nolūku veikt informācijas apmaiņu par projektiem, labo praksi un sadarbības iespējām.

Šādu rīcību var ietekmēt globālās COVID-19 pandēmijas izplatība un noteiktie pulcēšanās ierobežojumi. Turpmāko tīklošanās pasākumu norise ir plānota ar tiešsaistes platformu starpniecību.

"LIFE" TĪKLOŠANĀS PASĀKUMU SARAKSTS

TĪKLOŠANĀS PASĀKUMI 2019

TĪKLOŠANĀS PASĀKUMI 2020

TĪKLOŠANĀS PASĀKUMI 2021

TĪKLOŠANĀS PASĀKUMI 2022

TĪKLOŠANĀS PASĀKUMI 2023

 

D1.3. VIDEOMATERIĀLA SAGATAVOŠANA

Izstrādes procesā atrodas 2 videomateriāli par projektu un jauno siltumizolācijas materiālu, ko ir plānots izrādīt konferencēs un izstādēs, izplatīt tiešsaistē un projekta pasākumu ietvaros.

VIDEO "LIFE_PHIPP PROJEKTS" 

VIDEO "IZMĒĢINĀJUMA RAŽOŠANAS LĪNIJA BF TECHNOLOGY" 

VIDEO "SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS BFLEX" 

 

D1.4. KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE

Šajā stratēģijā ir formulēti komunikācijas uzdevumi un pasākumi gan attiecībā uz plašu sabiedrību, gan nozares profesionāļiem. Mārketinga un komunikācijas speciālists regulāri atjaunina Komunikācijas stratēģiju.

KOMUNIKĀCIJAS STATĒĢIJA

 

D2 UZ NOZARES PROFESIONĀĻIEM VĒRSTI TEHNISKIE IZPLATĪŠANAS PASĀKUMI Pabeigts

D2.1. INFORMATĪVI MATERIĀLI - BROŠŪRAS - IZDALEI TĪKLOŠANĀS PASĀKUMOS, KONFERENCĒS UN TIKŠANĀS

Ir izstrādāts informatīvas brošūras makets un konteksts. Tajā ir ietverta informācija par projekta izpildes termiņiem, budžetu, risinātajām vides problēmām, mērķiem un galvenajiem īstenotajiem pasākumiem rezultātu sasniegšanai. Tāpat ir ietverta informācija par papīra pārstrādi un rūpnieciskajām kaņepēm. Brošūras digitālā versija ir pieejama projekta tīmekļa vietnē.

Izdalei izstādēs tiks nodrukāti 8 000 brošūras eksemplāri 8 valodās – latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu, vācu, somu un krievu valodā:

BROŠŪRA  Latviešu valodā

BROŠURA  Angļu valodā

BROŠŪRA  Lietuviešu valodā

BROŠŪRA  Igauņu valodā

BROŠŪRA  Vācu valodā

BROŠŪRA  Somu valodā

BROŠŪRA  Krievu valodā

BROŠŪRA  Spāņu valodā

 

D2.2. PUBLIKĀCIJAS RŪPNIECĪBAS NOZARES ŽURNĀLOS

Šobrīd izstrādes procesā atrodas publikācijas rūpniecības nozares žurnāliem, kuru mērķis ir informētības palielināšana B2C („bizness patērētājam”) segmentā, kā arī būvnozares profesionāļu vidū. Nozares žurnālos (Latvijā, Somijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē) plānots publicēt 4 profesionālu žurnālistu vai nozares ekspertu sagatavotus rakstus.

ŽURNĀLS "BŪVINŽENIERIS" Latviešu valodā

ŽURNĀLS "BAUEN AKTUELL" Vācu valodā

links uz pilnu žurnāla versiju (digitālā versija)

ŽURNĀLS "RAKENNUS TEKNIIKKA" Somu valodā

links uz pilnu žurnāla versiju (digitālā versija)

ŽURNĀLS "BUILDING, DESIGN AND CONSTRUCTION" Angļu valodā

links uz digitālo žurnāla versiju

 

D2.4. DALĪBA GALVENAJĀS NOZARES IZSTĀDĒS

Līdz 2020. gada martam projekta vadītājs piedalījās galvenajās nozares izstādēs un prezentēja projekta ietvaros izstrādāto tehnoloģiju un siltumizolācijas materiālu.

Būvmateriālu ražošanas nozares pārstāvji lielākoties pulcējas starptautiskās izstādēs un skatēs. Efektīvākais veids kā iepazīstināt industriju ar projektu un tehnoloģiju ir demonstrēt produkta paraugus un veikt pārrunas ar potenciālajiem partneriem un klientiem. Tehnoloģijas pārneses atvieglošanai un atbalstīšanai izstādes tika plānotas reģionos ar augstām pārnesamības iespējām, piemēram, Baltijas valstīs, Norvēģijā, Polijā, Spānijā. COVID - 19 pandēmija ir nesusi pārmaiņas izstāžu grafikos un pēc 2020. gada marta tās visas ir vai nu pārceltas vai atceltas vispār. Mārketinga un komunikāciju speciāliste strādā pie mārketinga aktivitāšu plāna, kas aizstās neapmeklētās izstādes.

INDUSTRIJAS IZSTĀŽU SARAKSTS

IZSTĀDES 2019

IZSTĀDES 2021

IZSTĀDES 2022

 

D2.5. PROTOTIPA PREZENTĒŠANAS PASĀKUMS

Prototipa prezentēšanas pasākums, ko apmeklē >100 galvenie esošie un potenciālie partneri, nozares profesionāļi un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

PROTOTIPA ATKLĀŠANAS PROGRAMMA

PROTOTIPA ATKLĀŠANAS PASĀKUMA VIDEO IERAKSTS

PROTOTIPA ATKLĀŠANAS PASĀKUMA FOTOGRĀFIJAS

 

E. PROJEKTA VADĪBA
E.1 VISPĀRĒJĀ PROJEKTA VADĪBA Pabeigts

E1.1. PROJEKTA VADĪBA

Projekta vadību nodrošina SIA „BALTICFLOC”.

Projekta komanda:

 • Projekta vadītāja Zane Sērmaukša - zane@balticfloc.lv.
 • Projekta vadītājs/ inženieris Edžus Cābulis - edzus@balticfloc.lv.
 • Tehnoloģijas pārneses vadītājs Ēriks Nordens - eriks@balticfloc.lv.
 • Mārketinga un komunikāciju speciāliste Līva Cābule - liva@balticfloc.lv.
 • Finanšu speciāliste Diāna Lomašonoka.

PROJEKTA KOPSAVILKUMA ATSKAITE

 

E1.2. UZRAUDZĪBAS KOMITEJA

Uzraudzības komiteja uzrauga projekta īstenošanu saskaņā ar projekta mērķiem un sniedz atbalstu kontakta ar politikas veidotājiem un nozares viedokļa līderiem nodibināšanā.

UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS SANĀKSMES PROTOKOLS - NR.1 (2019)

UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS SANĀKSMES PROTOKOLS - NR.2 (2021)

UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS SANĀKSMES PROTOKOLS - NR.3 (2022)

UZRAUDZĪBAS KOMITEJAS SANĀKSMES PROTOKOLS NR.4 (2023)

 

E1.3. PROJEKTA IEPIRKUMI

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOTEIKUMI 

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTI

 

E1.4 PROJEKTA ĀRĒJAIS AUDITS

 

E1.5. AFTER "LIFE" PLĀNS

Rīcības plāns pēc „LIFE” projekta beigām ietvers visaptverošu ekspluatācijas plānu, kā arī stratēģiju projekta rezultātu uzturēšanai ierosināto risinājumu projekta rezultātu izplatīšanai un paziņošanai pēc projekta beigām komercializācijas un industrializācijas ceļā.

AFTER "LIFE" PLĀNS