Projekta attīstība

Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju
A. SAGATAVOŠANĀS PASĀKUMI
A1 POTENCIĀLĀ KLIENTA UN IEINTERESĒTĀS PUSES PADZIĻINĀTA KVALITATĪVO DATU IZPĒTE Pabeigts

Tirgus dalībnieku Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Somijā un Baltijas valstīs kvalitatīvo datu izpēte un analīze.
Lai gūtu visaptverošu pārskatu par dabisko šķiedru siltumizolācijas materiālu tirgu, tirgus izpēte tika iedalīta divās kategorijās: 1. – iekšējo datu izpēte, un 2. – apakšuzņēmēja veikta tirgus izpēte.
Izpētes gaitā tika noskaidroti 136 tirgus dalībnieki un veiktas 56 tiešās intervijas. Apkopotā informācija ietver esošās ražošanas tehnoloģijas, ražošanas mērogu un siltumizolācijas materiālu uzstādīšanas tendences. Tika veikta Apvienotās Karalistes (AK), Vācijas (GER) un Somijas (FIN) ieinteresēto pušu datubāzu un siltumizolācijas materiālu tirgu pārskats katrā minētajā valstī atsevišķi un visā pasaulē kopumā.

Katrā mērķa tirgū tika izveidota ieinteresēto pušu datubāze, iedalot ieinteresētās puses šādās kategorijās:

 1. papīra siltumizolācijas materiālu ražotāji,
 2. kaņepju šķiedras siltumizolācijas materiālu ražotāji,
 3. papīra pārstrādes uzņēmumi,
 4. papīra šķirošanas vietas,
 5. arhitekti – galvenās informācijas sniedzēji par vietējām siltumizolācijas materiālu projektēšanas prasībām un tradīcijām.

Ņemot vērā, ka apakšpasākums B.5.1. ietver primāro mērķa tirgu detalizētu izpēti un raksturojumu, to apvienoja lielākā izpētes projektā. Pētījums ietver arī specifiskus datus par Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Somijā, Lietuvā un Igaunijā noteiktajām valsts prasībām, kā arī uzstādīšanas īpašību prasības.

Padziļināta mērķa trigs izpēte

A2 VIDES ATĻAUJA PROTOTIPA IZVEIDEI Iesākts

Dokumentācijas un pieteikuma sagatavošana B kategorijas vides atļaujas iegūšanai jaunās izmēģinājuma ražošanas līnijas darbības uzsākšanai.

 

Pieteikums sākotnējam vides atļaujas izsniegšanas novērtējumam tika iesniegts Latvijas Republikas Valsts vides dienestam (turpmāk tekstā – VVD). VVD informēja, ka LIFE_PHIPP izmēģinājuma ražošanas līnijai nav nepieciešami tehniskie noteikumi.
SIA „BALTICFLOC” jau ir ieguvusi B kategorijas vides atļauju (celulozes šķiedras pārstrādes līnijai) Nr. VA16IB0001. Pirms jaunās izmēģinājuma ražošanas līnijas darbības uzsākšanas SIA „BALTICFLOCK” pēc apakšpasākuma B.1.4. noslēgšanas 2021. gada janvārī jāpiesaka esošās atļaujas grozījumi.

B. ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI
B1 PROTOTIPA (IZMĒĢINĀJUMA RAŽOŠANAS LĪNIJAS) UZSTĀDĪŠANA Iesākts

B1.1. PROTOTIPA KONFIGURĀCIJAS SHĒMA UN TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Prototipa izmēģinājuma ražošanas līnijas konfigurācijas shēmas izstrāde. Katras aprīkojuma vienības tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkuma procedūrai.

 

B1.2. IEPIRKUMA PROCEDŪRA

Izmēģinājuma ražošanas līnijas aprīkojuma vienību iepirkuma procedūra saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 attiecībā uz ES projektiem un 2017. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 353 attiecībā uz zaļajiem iepirkumiem.

 

Šajā pasākumā ietilpa atklāta publiska iepirkuma procedūra par aprīkojuma vienību piegādi un uzstādīšanas darbu veikšanu.

 

B1.3. APRĪKOJUMA PIEGĀDE

Izmēģinājuma ražošanas līnijas 14 aprīkojuma vienību piegāde saskaņā ar Līgumu, kas noslēgts starp SIA „ELEKTRO VILKS” un SIA „BALTICFLOC”.

 

B1.4. PROTOTIPA IZMĒĢINĀJUMA RAŽOŠANAS LĪNIJAS UZSTĀDĪŠANA
Prototipa izmēģinājuma ražošanas līnijas uzstādīšana saskaņā ar konfigurācijas shēmu: aprīkojuma vienību montāža, automatizācijas darbi, aprīkojuma pieslēgumu nodrošināšana, aprīkojuma regulējumu veikšana saskaņā ar tehnoloģiskajiem rasējumiem.

 

B1.5. TEHNOLOĢIJAS PĀRBAUDE, UZLABOŠANA UN VALIDĀCIJA RŪPNIECISKĀ VIDĒ

Ražošanas procesa pārbaude ietver paša procesa pārbaudi un parauga materiāla ražošanas pārbaudi, kā arī apstrādes parametru regulēšanu vēlamo produkta parametru iegūšanai.

Parauga materiālam veicama pārbaude, noregulējot procesa parametrus līdz tiek iegūtas plānotās termālās un fizikālās īpašības. Galvenie izpildāmie mērķi:

 1. Izmantot pēc iespējas mazāku divkomponentu šķiedru daudzumu, tajā pašā laikā iegūstot paneļu izturību drošai pārvadāšanai un uzstādīšanai, kā arī siltumvadītspējas koeficientu ne zemāku kā tāda paša pielietojuma minerālvates paneļiem.
 2. Izstrādāt receptes un rekomendācijas tehnoloģijas lietotājiem, lai sniegtu zināšanas par papīra kvalitātes pielaidēm un pieļaujamām izejmateriālu atšķirībām.

 

B1.6. PROTOTIPA PARAUGA PARTIJAS RAŽOŠANA

Siltumizolācijas paneļu paraugi tiks ražoti un izmantoti kā demonstrācijas produkts.

 

 

B2 SILTUMIZOLĀCIJAS PANEĻU SERTIFIKĀCIJA Iesākts

Pēc papīra – kaņepju šķiedras siltumizolācijas materiāla ražošanas procesa beigām notiks materiāla sertifikācija sertificētā laboratorijā.

Pēc rūpnieciskā procesa un siltumizolācijas paneļu paraugu validācijas nekavējoties jāsaņem saskaņotā Eiropas tehniskā novērtējuma (ETN) sertifikāts saskaņā ar EN standartiem. Tā kā šis siltumizolācijas panelis ir jauns materiāls, kas nekad iepriekš nav ražots, pilnu CE marķējumu nevar iegūt.

B3 PATENTA PIETEIKUMS Iesākts

Patenta pieteikuma sagatavošana inovatīvajam papīra – kaņepju šķiedras siltumizolācijas materiālam. Šī pieteikuma sagatavošana ir nodota patentu aģentam kā apakšpakalpojuma sniedzējam.

Patenta pieteikums

Patenta pieteikuma apstiprinājums

Latvijas patents

B4 BIZNESA PLĀNOŠANA Iesākts

Biznesa plānošana tiek veikta, iekļaujot projekta norises periodu un 5 gadus pēc tā beigām. Biznesa plānošanas procesā ietilps:

 

 1. Biznesa modeļa, organizācijas īpašumtiesību un partnerattiecību struktūras visaptverošs izklāsts makulatūras un kaņepju šķiedras siltumizolācijas paneļu ražošanas tehnoloģijas laišanai tirgū.
 2. Investīciju analīze un pasākumi, kas vērsti uz tehnoloģijas pilnvērtīgu rūpniecisko un komerciālo izaugsmi; ekonomiskās iespējamības izpēte.
 3. Tirgus un konkurentu analīze, apsverot tehnoloģijas laišanu tirgū.
 4. Mārketinga plāns, izplatīšanas kanāli, komerciālās un biznesa attīstības pasākumi.
 5. Komercializācijas un industrializācijas pasākumi.
 6. Ar turpmākas piekļuves finansējuma avotiem nodrošināšanu saistīti pasākumi.
 7. Fiziska objektu noskaidrošana darbības pilnīgai industrializācijai.
 8. Verifikācijas process Vides tehnoloģiju verifikācijas (VTV) programmas ietvaros.

 

B5 TEHNOLOĢIJAS REPLICĒŠANA UN NODOŠANA (R&T) Iesākts

B5.1. R&T PLĀNOŠANA

Tiek izstrādāts tehnoloģijas replicēšanas un nodošanas plāns, kas ietver:

 1. Detalizētu primāro mērķa tirgu izpēti un raksturojumu.
 2. Mārketinga pasākumus.
 3. Tehnoloģijas licences monetizācijas stratēģiju.
 4. Stratēģiskos nozares partnerus.
 5. Siltumizolācijas paneļu ražošanas tehnoloģijas nodošanu lietošanai citās nozarēs un citu būvmateriālu ražošanā.
 6. Ekonomiskā pamatojuma izstrādi tehnoloģijas licencēšanai.
 7. Darba uzdevuma noteikšanu R&T komandai.
 8. R&T stratēģiju pēc projekta norises beigām, tostarp attiecībā uz finansējuma avotiem.

          Ražošanas tehnoloģijas pārneses plāns

 

B5.2. SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA DEMONSTRĀCIJA ĪSTĀS MĀJĀS

Siltumizolācijas materiāls tiks uzstādīts kopumā 8 demonstrāciju mājām – pa 2 mājām Latvijā, Somijā, Apvienotajā Karalistē un Vācijā, lai demonstrētu materiāla īpašības un veiktspēju.

 

B5.3. PĀRRUNAS UN TIEŠA KOMUNIKĀCIJA AR NOZARES TIRGUS DALĪBNIEKIEM

Lai pievērstu uzmanību jaunajai tehnoloģijai un siltumizolācijas materiāliem, un lai sekmētu to tirdzniecību, nepieciešams piedalīties nozares izstādēs un skatēs. R&T vadītājs īsteno saziņu, pārrunas un tikšanās ar potenciālajiem biznesa partneriem un licences turētājiem.

C. PROJEKTA PASĀKUMU IETEKMES UZRAUDZĪBA
C1 SOCIĀLEKONOMISKĀS IETEKMES NOVĒRTĒJUMS UN PROJEKTA VIDES IEGUVUMU SALĪDZINĀJUMS Iesākts

C1.1. PROJEKTA PASĀKUMU SOCIĀLEKONOMISKĀS IETEKMES (SI) UZ VIETĒJO EKONOMIKU UN IEDZĪVOTĀJIEM NOVĒRTĒJUMS

Projekta noslēgumā tiks veikts sociālekonomisks novērtējums, apkopojot projekta laikā iegūtos datus un rezultātus.

 

C1.2. PILNS PAPĪRA - KAŅEPJU ŠĶIEDRAS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA DZĪVES CIKLA NOVĒRTĒJUMS (DCN)

Pilnīgas pārredzamības un izsekojamības nodrošināšanai tiks veikts pilns papīra-kaņepju šķiedras siltumizolācijas materiāla dzīves cikla novērtējums saskaņā ar DCN standartu ISO 14040.

C2 PROJEKTA SNIEGUMA UZRAUDZĪBA Iesākts

Noteikto projekta rādītāju sasniegšanai visā projekta laikā tiek veikta nepārtraukta projekta snieguma uzraudzība.

D. SABIEDRĪBAS INFORMĒTĪBAS PALIELINĀŠANA UN REZULTĀTU IZPLATĪŠANA
D1 PLAŠAS SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANAS UN IZPRATNES VEICINĀŠANAS PASĀKUMI Iesākts

D1.1. VISPĀRĪGIE IZPLATĪŠANAS PASĀKUMI

Vispārīgajos izplatīšanas pasākumos ietilpst:

 1. projekta tīmekļa vietnes izveide,
 2. ziņojumu dēļu izveide,
 3. projekta pārskata sagatavošana plašai sabiedrībai.

          Ziņojuma dēlis Latviešu valodā

          Ziņojuma dēlis Angļu valodā

 

D1.2. DALĪBA „LIFE” TĪKLOŠANĀS PASĀKUMOS

Dalības „LIFE” tīklošanās pasākumos mērķis ir sadarboties ar citiem „LIFE” projektiem, kā arī izplatīt informāciju par projekta ietvaros īstenotajiem pasākumiem un to rezultātiem „LIFE” kopienā. Dalība šādos pasākumos ļauj gūt labumu no sadarbības ar citiem projektiem, kuriem ir līdzīgi mērķi vai projektu tēmas, ar nolūku veikt informācijas apmaiņu par projektiem, labo praksi un sadarbības iespējām.

Šādu rīcību var ietekmēt globālās COVID-19 pandēmijas izplatība un noteiktie pulcēšanās ierobežojumi. Turpmāko tīklošanās pasākumu norise ir plānota ar tiešsaistes platformu starpniecību.

 

D1.3. VIDEOMATERIĀLA SAGATAVOŠANA

Izstrādes procesā atrodas 2 videomateriāli par projektu un jauno siltumizolācijas materiālu, ko ir plānots izrādīt konferencēs un izstādēs, izplatīt tiešsaistē un projekta pasākumu ietvaros.

Video "LIFE_PHIPP PROJEKTS" 

 

D1.4. KOMUNIKĀCIJAS STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE

Šajā stratēģijā ir formulēti komunikācijas uzdevumi un pasākumi gan attiecībā uz plašu sabiedrību, gan nozares profesionāļiem. Mārketinga un komunikācijas speciālists regulāri atjaunina Komunikācijas stratēģiju.

D2 UZ NOZARES PROFESIONĀĻIEM VĒRSTI TEHNISKIE IZPLATĪŠANAS PASĀKUMI Iesākts

D2.1. INFORMATĪVI MATERIĀLI - BROŠŪRAS - IZDALEI TĪKLOŠANĀS PASĀKUMOS, KONFERENCĒS UN TIKŠANĀS

Ir izstrādāts informatīvas brošūras makets un konteksts. Tajā ir ietverta informācija par projekta izpildes termiņiem, budžetu, risinātajām vides problēmām, mērķiem un galvenajiem īstenotajiem pasākumiem rezultātu sasniegšanai. Tāpat ir ietverta informācija par papīra pārstrādi un rūpnieciskajām kaņepēm. Brošūras digitālā versija ir pieejama projekta tīmekļa vietnē.

Izdalei izstādēs tiks nodrukāti 8 000 brošūras eksemplāri 8 valodās – latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu, vācu, somu un krievu valodā:

Brošūra Latviešu valodā

Brošūra Angļu valodā

Brošūra Lietuviešu valodā

Brošūra Igauņu valodā

Brošūra Vācu valodā

Brošūra Somu valodā

Brošūra Krievu valodā

Brošūra Spāņu valodā

 

D2.2. PUBLIKĀCIJAS RŪPNIECĪBAS NOZARES ŽURNĀLOS

Šobrīd izstrādes procesā atrodas publikācijas rūpniecības nozares žurnāliem, kuru mērķis ir informētības palielināšana B2C („bizness patērētājam”) segmentā, kā arī būvnozares profesionāļu vidū. Nozares žurnālos (Latvijā, Somijā, Vācijā, Apvienotajā Karalistē) plānots publicēt 4 profesionālu žurnālistu vai nozares ekspertu sagatavotus rakstus.

 

D2.4. DALĪBA GALVENAJĀS NOZARES IZSTĀDĒS

Projekta vadītājs piedalās galvenajās nozares izstādēs un pārstāv projekta ietvaros izstrādāto tehnoloģiju un siltumizolācijas materiālu.

Būvmateriālu ražošanas nozares pārstāvji lielākoties pulcējas starptautiskās izstādēs un skatēs. Efektīvākais veids plānoto projekta izplatīšanas un R&T rādītāju izpildīšanai ir demonstrēt produkta paraugus un veikt pārrunas ar potenciālajiem partneriem un klientiem. R&T pasākumu atvieglošanai un atbalstīšanai izstādes tiks plānotas arī reģionos ar augstām pārnesamības iespējām, piemēram, Baltijas valstīs, Norvēģijā, Polijā, Spānijā.

 

D2.5. PROTOTIPA PREZENTĒŠANAS PASĀKUMS

Prototipa prezentēšanas pasākums, ko apmeklē >100 galvenie esošie un potenciālie partneri, nozares profesionāļi un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.

 

D2.6. IZDALES MATERIĀLS VALSTS IESTĀDĒM PAR ZAĻO IEPIRKUMU

Tiks izstrādāts valsts iestādēm paredzēts izdales materiāls par zaļā iepirkuma modeļa specifikācijām. Materiāls tiks sagatavots un izplatīts valsts iestādēm visā Latvijā.

E. PROJEKTA VADĪBA
E.1 VISPĀRĒJĀ PROJEKTA VADĪBA Iesākts

E1.1. PROJEKTA VADĪBA

Projekta vadību nodrošina SIA „BALTICFLOC”.

 

E1.2. VADĪBAS KOMISIJA

Vadības komisija uzrauga projekta īstenošanu saskaņā ar projekta mērķiem un sniedz atbalstu kontakta ar politikas veidotājiem un nozares viedokļa līderiem nodibināšanā.

 

E1.3. PROJEKTA IEPIRKUMI

 

E1.4 PROJEKTA ĀRĒJAIS AUDITS

 

E1.5. RĪCĪBAS PLĀNS PĒC „LIFE” PROJEKTA BEIGĀM

Rīcības plāns pēc „LIFE” projekta beigām ietvers visaptverošu ekspluatācijas plānu, kā arī stratēģiju projekta rezultātu uzturēšanai ierosināto risinājumu projekta rezultātu izplatīšanai un paziņošanai pēc projekta beigām komercializācijas un industrializācijas ceļā.

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.