MAKULATŪRAS OTRREIZĒJA IZMANTOŠANA RAŽOŠANĀ

 

Papīrs ir viena no ikdienišķākajām lietām, ko iedzīvotāji patērē savā ikdienā. Neskatoties uz to, ka digitālā pasaule ir samazinājusi vajadzību pēc rakstāmā papīra, tas vēl joprojām tiek plaši izmantots infomatīvo materiālu drukāšanai un dažādu produktu ražošānai. 

 

Saskaņā ar statistikas datiem, katrs Eiropas iedzīvotājs patērē aptuveni 200kg papīra gadā. 

Eiropā ik gadu 30% no iedzīvotāju patērētā papīra nonāk nešķiroto sadzīves atkritumu grozā, kas vidēji ir 23 mt makulatūras gadā. 

Nešķirotie atkritumi pārsvarā netiek šķiroti, līdz ar to makulatūra kopā ar citiem nešķirotajiem sadzīves atkritumiem mēdz nonāk atkritumu poligonos, kur tā tiek apglabāta.

 

Salīdzinājumā ar citiem materiāliem, kas nonāk pie atkritumiem, makulatūra ir materiāls, ko var salīdzinoši viegli un veiksmīgi otrreizēji pārstrādāt. Tomēr daļa no tās vēl joprojām nonāk poligonos.

 

 

 

ATKĀRTOTA MAKULATŪRAS IZMANTOŠANA RAŽOŠANĀ IR EKONOMIKSI UN EKOLOĢISKI IZDEVĪGA

Ietaupa teritoriālās platības

Makulatūrai nonākot pie nešķirotajiem atkritumiem, tā tiek aprakta kopā ar citiem sadzīves atkritumiem poligons. Tādejādi aizņemot teritorijas, kur varētu tik apglabāti atkritumi, kurus nevar otrreizēji pārstrādāt un vienīgais risinājums ir tos apglabāt.

Liela daļa Eiropas atkritumu poligoni jau ir tuvu savu teritoriālo platību izsmelšanai. Ja otrreizēji pārstrādājamu un nevajadzīgi apglabāto atkritumu daudzums nesamazināsies, tad būs vajadzīgas jaunas teritoriālās platības, kur atkritumus apglabāt.

 

Saudzē dabas resursus

Produktu ražošanai izejvielas pamatā tiek ņemtas no dabas resursiem, kuru apjoms pēdējo 50 gadu laikā, pieaugot ražošanas apjomiem, strauji sarūk. Tie tiek patērēti vairāk nekā tie spēj dabiski atjaunoties.

Makulatūras otrreizēja izmantošana pirmām kārtām saudzē mežus un kokus no nociršanas. 

Koki satur kokšķiedru (celulozi), kas ir viens no tiem dabas produktiem, kuru mākslīgi nav iespējams iegūt. Koksnē ir 40%-55% celulozes un, lai iegūtu vienu tonnu celulozes ir nepieciešami 5m3 meža.

Pamatā makulatūra tiek otrreizēji izmantota papīra ražošanai. 

Ir pierādīts, ka pārstrādājot 1t makulatūras var iegūt 800kg papīra. Tādejādi tiek ietaupīts 4m3 koksnes, kas ir 12-14 pieauguši koki.

 

Ietaupa enerģijas resursu

Izmantojot otrreizēji pārstrādājamu makulatūru ražošanā, tiek ietaupīts enerģijas patēriņš produkta radīšanai. Patērējot mazāk enerģijas ražošanas procesā, samazinās arī CO2 izmēšu daudzums, kas nonāk atmosfērā un veicina globālo sasilšanu.

Piemēram, otrreizēji pārstrādājamas makulatūras izmantošana papīra ražošanā ietaupa apmēram 70% enerģijas, salīdzinājumā, ja tā ražošanā tiek izmantoti dabas resursi – koksne.

 

Mazāks vides piesārņojum

Izmantojot otrreizēji pārstrādājamu makulatūru, kā izejvielu ražošanā, tiek samazināts ekosistēmas piesārņojumus. 

Izgatavojot papīru no otrreizēji pārstrādājam papīra, tiek izmantots uz pusi mazāk enerģijas un ūdens nekā, ja to izgatavo no koksnes. Tas nozīmē, ka tiek samazināts gaisa piesārņojums pa 74%, ūdens piesārņojums pa 35% un tiek nenocirsti vidēji 15% celulozei piemērotu koku, kā arī novērš otrreizēji pārstrādājamas makulatūras nonākšanu atkritumu poligonos tādejādi samazinot CO2 rašanos un tā nonākšanu ekosistēmā.

Izmantojot makulatūru ražošanā, kopējais dabas piesārņojums var tik samazinās līdz pat 70%

 

Veicina aprites ekonomiku

Ražošanas pamatā ir dabas resursi, kuru apjoms ir ierobežots. Tādēļ ir nepieciešams izmantot esošos resursus pēc iespējas ilgtspējīgāk, vienlaikus turpinot ekonomisko izaugsmi. 

Aprites ekonomika ir ražošanas modelis, kas ietver resursu atkārtotu izmantošanu, atjaunošanu un pārstrādi, lai izmantotie resursi tiktu lietoti maksimāli ilgi, pirms tie kļūst par vairs neizmantojamiem atkritumiem. Tādā veidā tiek pagarināts materiālu dzīves cikls, ļaujot samazināt dabas resursu izmantošanu. Turklāt līdz minimumam tiek samazināts atkritumu apjoms poligonos.

Makulatūras otrreizēja izmantošana ražošanā saudzē jaunu dabas resursu izmantošanu ražošanā un dod jaunu dzīvi jau izlietotam materiālam, kura radīšanā jau vienreiz ir tikti izmantoti dabas resursi. Tādejādi jauna dzīve tiek dota arī jau izlietotam dabas resursam, bet tam esot jau citā formā.

 

 

 

 

KO RAŽO NO MAKULATŪRAS?

Makulatūru visbiežāk izmanto, lai ražot papīru, kartonu, olu bretes un citus materiālus, kuru pamat izejviela ir celuloze.

Tomēr mūsdienās ražotāji nāk klajā ar jaunām inovatīvām idejām, lai ražotu jaunus produktus, kuru izgatavošanai tiktu atkārtoti izmantota makulatūra.

Mūsdienās no otrreizēji pārstrādājamas makulatūras tiek ražoti tādi produkti, kā siltumizolācijas materiāli, dzīvnieku pakaiši un pat mēbeles.

Jo vairāk makulatūras tiks šķirota un savākta, jo vairāk ražotājiem būs iespēja to izmantot kā izejvielu jaunu produktu ražošanai, kā arī nākt klajā ar inovatīvām idejām, kā atkārtoti pārstrādāt makulatūras atkritumus.