ILGTSPĒJĪBAS PRINCIPI BŪVNIECĪBĀ

 

 

Sabiedrības dzīves līmenis ar katru gadu pieaug, kā rezultātā patērējam arvien vairāk enerģijas un dabas resursus, un pavisam reti aizdomājamies par to, kādu pasauli mēs atstāsim pēc sevis nākamajām paaudzēm. Dabas resursu apjomi pasaulē jau ir sasnieguši kritisko robežu. Tie ir tuvu izsīkumu līmenim, kas liek aizdomāties par to vai nav pēdējais brīdis mainīt sabiedrības attīstības modeli.

 

Šai sakarā ar vien populārāks paliek tāds termins, kā Ilgtspējība.

 

 

 

ILGTSPĒJĪBA

Ilgtspējība ir attīstības virziens, kas apmierina pašreizējo paaudžu vajadzības, vienlaikus neapdraudot nākamo paaudžu vajadzības.

Ilgtspējīga dzīvesveida mērvienība ir “ekoloģiskā pēda”, kas atspoguļo to, cik liela Zemes platība ir nepieciešama, lai apmierinātu mūsu vajadzības. Tā atspoguļo mums nepieciešamo dabas resursu (pārtikas, ūdens, gaisa, enerģijas) apjomu.

 

 

Ilgtspējības pamat mērķis ir apmierināt mūsdienu vajadzības, izmantojot atjaunojamos resursus, lai nodrošinātu nākotnes paaudžu vajadzības.

 

 

Šobrīd Eiropas valstīs resursu patēriņš ievērojami pārsniedz videi draudzīgās robežas. Ja ikviens pasaulē patērētu dabiskos resursus un izdalītu CO2 tikpat intensīvi kā vidēji viens eiropietis, mūsu uzturēšanai būtu nepieciešamas trīs planētas.

Apzinoties, ka attīstībai ir ekoloģiska robeža, jābūt gataviem meklēt un pieņemt risinājumus, lai turpinātu un nodrošinātu attīstību ilgtermiņā. Tas tiek panākts, mēģinot samazināt siltumnīcefekta gāzes, globālo sasilšanu, atkritumu daudzumu vidē, saglabājot vides resursus un nodrošinot kopienas, kas ļauj cilvēkiem sasniegt visas iespējas.

 

 

 

BŪVNIECĪBA

Ilgtspējība tiek attiecināta uz daudzām sadzīves sfērām. Viena no tādām, neatņemami,  ir būvniecības industrija, kas nodara vienu no vislielākajiem kaitējumu videi, iznīcinot bioloģisko daudzveidību, veidojot lielu daudzumu cieto atkritumu, radot vides piesārņojumu un patērējot dabas resursus visā pasaulē. Turklāt bažas rada ne tikai lielais dabas resursu patēriņš, bet arī to neracionāla izmantošana būvniecības procesā un ēku tālākā izmantošanā.

 

Līdz ar to ilgtspējības principi kļūst ar vien aktuālāki būvniecības industrijā un kļūst par neatņemamu tās attīstības daļu.

 

 

 

 

 

ILGTSPĒJĪGA BŪVNIECĪBA

Ilgtspējīga būvniecība balstās uz kompleksiem risinājumiem, kas palielina ēku efektivitāti, samazinot enerģijas, ūdens un citu dabas resursu patēriņu. Kā arī tās mērķis ir minimalizēt materiālu un enerģijas izmantošanu, un negatīvo ietekmi uz cilvēku un vidi, ēkas būvniecības, apsaimniekošanas un nojaukšanas ciklā.

Lai gan ilgtspējīga būvniecība mūsdienās tiek uzskatīta par vienu no jaunākajiem un modernākajiem būvniecības virzieniem, tomēr atsevišķi tās elementi celtniecībā bijuši pazīstami jau izsenis. Viens no tādiem ir dabīgo un videi draudzīgo materiālu izmantošana. Ilgtspējīga būvniecība apvieno gadsimtu gaitā pārbaudītas zināšanas un modernus tehnoloģiskus risinājumus, panākot optimālu līdzsvaru starp tradīciju un inovatīvu risinājumu pielietojumu.

Ilgtspējība nav viens vai pāris procesi ēkas būvniecības gaitā. Tās principi darbojās sākot no dizaina idejas līdz ēkas dzīves cikla beigām.

 

 

Arhitektūra un dizains:

 Ilgtspējīga arhitektūra ir arhitektūra, kuras mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada ēku efektivitāte un minimalitāte materiālu, enerģijas un visas ekosistēmas izmantošanā. To panāk izvēloties piemērotākos arhitektoniskos, konstruktīvos un ēkas novietojuma risinājumus, lai ēkas dzīves ciklā – plānošanā, būvniecībā, ekspluatācijā, uzturēšanā un nojaukšanā – tiktu optimizēti visi patērējamie un izmantojamie resursi. 

 

 

Būvniecības metodes: 

Ilgtspējīgas ēkas būvniecībā izmanto energotaupīgas un bezatlikumu tehnoloģijas. Tiek izmantots vietējais darba spēks, tādejādi vecinot reģionālo ekonomiku. 

 

 

Būvniecības materiāli: 

Ilgtspējīgas ēkas būvniecībā izmanto ekoloģiskus un videi draudzīgus būvmateriālus. Tās būvē no materiāliem, kas ir atjaunojamais resurss, vairākkārt izmantojamiem vai pārstrādājamiem resursiem. Kā piemēram, koks, akmens, māla ķieģeļiem, makulatūras. Ideālā gadījumā materiāli tiek ražoti vietējā reģionā tādejādi veicinot reģionālo ekonomiku un samazinot materiālu transportēšanas laikā radīto piesārņojumu.

 

 

Būvmateriālu ražošana: 

Būvmateriālu ražošanā tiek izmantotas ekoloģiskas, atjaunojamas un otrreizēji pārstrādājamas izejvielas. Tādejādi tiek saudzēti dabas resursi un veicināta aprites ekonomika. Ar vien svarīgākas paliek ne tikai izmantotās izejvielas, bet arī pats produkta ražošanas process. Ražošanas procesam jābūt pēc iespējas draudzīgākam videi. Kā piemēram, samazinot enerģijas daudzumu ražošanas laikā, tiek samazināts arī CO2 izmešu daudzums vidē.

 

 

Būvniecības atkritumi: 

Visi paredzētie un iegādātie materiāli tiek izmantoti racionāli un maksimāli, neradot liekus būvgružus/atkritumus. Savukārt būvgruži tiek nogādāti otrreizējai pārstrādei vai kā citādi likvidēti videi draudzīgā veidā. Tas attiecas arī uz būvmateriālu iepakojumiem. Runājot par būvniecības atkritumiem, nozīmīgi ir arī, lai būvmateriāli būtu utilizējami vai arī tie paši dabā noārdītos ēkas dzīves cikla beigās, neradot kaitējumu videi.

 

 

Būves dzīves cikls: 

Pašos pamatprincipos būve ir celta tā, lai tā būtu draudzīga cilvēkam un videi visas tās dzīves cikla laikā. Ilgtspējīgu ēku celtniecības izmaksas bieži vien ir augtākas par plaši izmantoto lētāko risinājumu, taču ilgtermiņā ieguldījumi atmaksājas. Ievērojot energoefektīvas būvniecības principus, tiek samazināti ēku ekspluatācijas un uzturēšanas izdevumi, paaugstināta pievienotā vērtība, kā arī uzlaboti ēkas dzīves cikla ekonomiskie rādītāji. 

 

 

 

 

 

ILGSPĒJĪGAS CELTNIECĪBAS IEGUVUMI

Ilgtspējīga būvniecība ir veids, kā radīt ilgtermiņa energoefektīvas un videi draudzīgas būves, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskos risinājumus un inovatīvus celtniecības materiālus. Tas ir veids, kā dzīvot ekoloģiskāk, neatsakoties no ierastajām ērtībām un kvalitātes standartiem.  Ilgtspējības pamatā ir vides, ekonomiskie un sabiedriskie ieguvumi.

 

Vide: ekosistēmas saglabāšana, paaugstināta gaisa un ūdens kvalitāte, mazāks apglabājamo un  sadedzināmo atkritumu daudzums poligonos, dabas resursu saudzēšana.

 

Ekonomiska: samazināti ēku ekspluatācijas izdevumi, paaugstināta pievienotā vērtība, atbalsts vietējiem ražotājiem un ekonomikai, uzlaboti ēkas dzīves cikla ekonomiskie rādītāj.

 

Sabiedrība: labāka gaisa kvalitāte, paaugstināts komforta līmenis un veselīgi dzīves apstākļi, mazināta liekā slodze infrastruktūrai, augstāka dzīves kvalitāte.

 

 

 

BALTICFLOC LIFE PROJEKTS

LIFE projekta laikā tiks radīst produkts un produkta ražošanas līnija, kuru viens no mērķiem ir atbalstīt Ilgtspējīgas celtniecības attīstību. Tas tiks panākts:

  1. ražojot inovatīvu siltumizolācijas materiālu, kura izgatvošainai tiks izmantoti sliktas kvalitātes makulatūras atkritumi un augstvērtīgu kaņepju šķidru (atjaunojamais resurs).
  2. materiāla ražošanas process tiks veidots tā, lai tiktu patērēts pēc iespējas mazāks enerģijas daudzums produkta ražošanas procesā, tādejādi smazinot CO2 izmešu daudzumu vidē.