APRITES EKONOMIKAS MODELIS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

 

 

Mūsdienu ražošanas modelis pārsvarā ir balstīts uz Lineāro ekonomiku, kuras mērķis ir patēriņa un ražošanas daudzuma palielināšana. 

 

Lineārās ekonomikas darbības princips ir vienkāršs: ražot – lietot – izmest

 

Lineāra ekonomika ir ekonomikas modelis, kas vērsts tikai uz ekonomikas izaugsmi. Tomēr šī modeļa ietvaros veikto darbību rezultātā palielinās dabas resursu patēriņš un konkurence attiecībā uz dabas resursu iegūšanu. Līdz ar to dabas resursi tiek patērēti straujāk nekā tie spēj dabiski atjaunoties. Jāatzīmē, ka daļa no resursiem nav atjaunojami un ir ierobežotā daudzumā uz Zemes.

 

Turklāt Lineāras ekonomikas darbību rezultātā tiek radīts liels apjoms atkritumu, gan no ražošanas puses, gan no patēriņa puses. Tas rada vides piesārņojumu un ietekmē klimata izmaiņas. 

 

Milzīgie ražošanas un preču patēriņa apjomi rada lielu atkritumu daudzumu, kā rezultātā atkritumu apsaimniekošana ir kļuvusi par problēmu ar tālejošām negatīvām sekām civilizācijas attīstībai.

 

Kā risinājums tiek piedāvāta pāreja no Lineāra ekonomikas modeļa uz  Aprites ekonomikas modeli. Tā rezultātā tiktu samazināts radīto atkritumu un apglabājamo atkritumu daudzums poligonos, un tai pat laikā, tiktu turpināta jau esošā ekonomikas izaugsme

 

Aprites ekonomika tiek definēta kā ilgtspējību veicinošs attīstības modelis, kura būtība ir produktu, materiālu un resursu vērtības noturēšana ekonomikā pēc iespējas ilgāk, vienlaikus samazinot gan izejvielu patēriņu un atkritumu apjomu, gan arī ietekmi uz vidi. Aprites ekonomika iezīmē ceļu uz sistēmisku valsts ekonomikas un sabiedrības pārveidi, kura īstenošanai nepieciešama plašas sabiedrības izpratne un atbalsts, jo tieši patēriņa kultūras maiņa ir viens no būtiskākajiem virzošajiem spēkiem aprites ekonomikas attīstībā.

 

 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS MĒRĶI

EK 2015. gada 2. decembra paziņojums “Noslēgt aprites loku – ES rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku” ietvēra ambiciozus mērķus un pasākumus, kas pamatā tika vērsti uz risinājumiem atkritumu apsaimniekošanā un kas ietver visu aprites ciklu, sākot no ražošanas un patēriņa, un beidzot ar atkritumu apsaimniekošanu un tirgiem otrreizējām izejvielām, tā piedāvāja arī priekšlikumus atkritumu apsaimniekošanas jomas normatīvo aktu grozījumiem. Rīcības plāna ietvaros tika pieņemtas vairākas direktīvas ar tajos ietvertiem jauniem mērķiem. Viena no tām paredz, ka ES valstīs 2035.gadā apglabāto sadzīves atkritumu īpatsvars nedrīkstēs pārsniegt 10% no gadā radītā sadzīves atkritumu apjoma. Savukārt radīto atkritumu apjoms jāsamazina līdz minimumam.

 

Aprites ekonomikas modelis ir salīdzinoši jauns un pāreja uz to prasa no uzņēmējiem mainīt pieeju ražošanas modelim, izejvielu izvēlei, izmantotajām tehnoloģijām un atkritumu radīšanai un apsaimniekošanai.

 

2020.gadā Eiropas Komisija pieņēma aprites ekonomikas rīcības plānu “Jauns aprites ekonomikas rīcības plāns ceļā uz klimat neitrālu un konkurētspējīgu ekonomiku”. 

Tā mērķis ir pielāgot uzņēmējdarbību zaļajai nākotnei un vienlaicīgi stiprināt konkurētspēju.

 

Pašlaik Aprites ekonomikas rīcības plāns ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem, lai novērstu atkritumu rašanos un nodrošinātu resursu ilglaicīgu un racionālu izmantošanu.

 

Pilnīgai Aprites ekonomikas modeļa ieviešanai un attīstībai ir ļoti nozīmīga, ne tikai uzņēmēju, bet arī patērētāju atsaucība un tieša iesaistīšanās. Tā var tikt pilnībā īstenota tikai tad, ja patērētājs iegādājas videi draudzīgus produktus un šķiro sadzīves atkritumus, lai tos varētu nodot atkārtotai pārstrādei.

 

Nebūtu nozīmes izmantot atkārtoti pārstrādājamus atkritumus kā izejvielas ražošanā, ja to pieejamība būtu ierobežota. Kā arī otrādi – nav nozīmes šķirot atkritumus, ja nav iespējas tos tālāk nodot pārstrādei.

 

 

 

APRITES EKONOMIKA MODEĻA PRINCIPI

Kas tad īsti ir aprites ekonomikas modelis? 

Tā princips ietver resursu atkārtotu izmantošanu, atjaunošanu un pārstrādi, lai izmantotie resursi tiktu lietoti maksimāli ilgi, pirms tie kļūst par atkritumiem, kurus iespējams tikai apglabāt. Tādā veidā tiek pagarināts materiālu dzīves cikls, ļaujot samazināt dabas resursu ieguvi. 

 

Aprites ekonomikas darbības princips ir: ražot – lietot – pārstrādāt

 

Aprites ekonomikas galvenais mērķis ir samazināt radīto atkritumu apjomu, nodrošinot pēc iespējas ilgāku materiālu un produktu izmantošanu un veicinot to pārstrādi un atjaunošanu. 

 

Aprites ekonomikai ir jānovērš vērtīgo resursu apglābšana poligonos, jāveicina resursu otrreizēja izmantošana un jānovērš jaunu atkritumu rašanās. Tādejādi tiek saudzēta vide, samazināts dabas resursu patēriņš, veicināta konkurētspēja, inovācijas un ekonomikas izaugsme.

 

Produktu dizaina izstrāde ir pats pirmais posms preces aprites ciklā, kam ir būtiska nozīme aprites ekonomikas principu nodrošināšanā. Precei  ir jābūt ilgtspējīgai, pārstrādājamai, un ražošanas procesam ir jābūt videi draudzīgam.

 

Atšķirībā no lineārās ekonomikas modeļa aprites ekonomikas centrā nav patēriņš, kad patērētājs tiek mudināts iegādāties arvien jaunākas un modernākas lietas, bet gan produkta funkciolitāte (patērētājs tiek mudināts iegādāto preci lietot maksimāli ilgi). 

 

 

 

APRITES EKONOMIKA UN MAKULATŪRAS ATKRITUMI

Saskaņā ar EuRIC 2018. gada datiem Eiropā tika savākti aptuveni 56,6 miljonus tonnu pārstrādājamas makulatūras, kas ir apmēram 70% no visiem radītajiem papīra atkritumiem Eiropas Savienības valstīs.

 

Pārstrādāts tika aptuveni 48,5 miljoni tonnas makulatūras. Rezultātā vairāk kā 8 miljoni tonnu savāktās makulatūras tā arī netika pārstātas. 

 

Turklāt, kā norāda CEPI dati, 16% no Eiropā savāktās makulatūras tika eksportēts otrreizējai pārstrādei ārpus Eiropas Savienības valstu robežām. Tam par iemeslu ir vairāki faktori. Bet kā viens no iemesliem ir tas, ka Eiropā nav pietiekoši daudz ražošanas uzņēmumu, kas izmantotu makulatūras atkritumus kā izejvielu jaunu produktu ražošanai. 

 

 

 

BALTICFLOC LIFE_PHIPP PROJEKTS

SIA Balticfloc projekts LIFE_PHIPP tiešā veidā iesaistās Aprites ekonomikas veicināšanas procesos.

 

Projekta galvenais mērķis ir ražot siltumizolācijas materiālu, kura ražošanā tiktu pārstrādāti grūti pārstrādājami makulatūras atkritumi (zemas kvalitātes makulatūras) kopā ar augstvērtīgu kaņepju šķiedru.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts apglabātās makulatūras daudzums poligonos, kā arī risināta grūti pārstrādājamas makulatūras atkārtota izmantošana ražošanā.

 

Saražotais siltumizolācijas produkts būs dabai draudzīgs un tā ražošanas procesos veidosies mazāk CO2 izmešu salīdzinājumā ar sintētisko siltumizolācijas materiālu ražošanu.